contact-us

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้ วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของ บริษัททั้งนี้บริษัทจะดำเนินการ ให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบ วิธีการของบริษัท

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีใช้บริการทั้งในรูปแบบบุคคล และนิติบุคคล เพื่อปรับปรุง และสนับสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่าน ให้ดีที่สุด

ตัวอย่างข้อมูลที่ทางบริษัทจัดเก็บ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และข้อมูลบริษัท เป็นต้น (ทางบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้งาน)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร ร้องขอ และ เพื่อการ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไป ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ข. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

ค. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

ง. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

จ. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ฉ. เพื่อการบริการหลังการขาย

ช. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ซ. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ณ. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ญ. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษา ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกัน การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยน แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน เมื่อท่านได้ทำ การ แบ่งปัน/ส่งต่อ/แสกน QRcode/แตะบัตร NFC หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิด เผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของ เรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้ปรับปรุงและให้ บริการให้ ตอบสนองตรงความต้องการท่านและผู้ใช้งานท่านอื่นมากขึ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการลบบัญชีหรือนามบัตรของท่าน

2. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

3. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล ของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

4. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

5. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

6. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

การจัดส่งสินค้า
 • หากผู้ใช้งานต้องการสินค้า Smart Card (NFC card) ทางเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเมื่อได้ การรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทจะจัดส่งบัตร NFC ให้ภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากได้รับการชำระค่าบริการ
 • การคืนเงิน

  ทางบริษัทจะคืนเงินลูกค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • เกิดความผิดพลาดของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่น ซึ่งเป็นความบกพร่องของ ทางบริษัท
 • กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการ Package ของ Smart Card อีก หลังจากที่ท่านได้ชำระเงิน โดย อิงจากวันที่ชำระไม่เกิน 7 วัน
 • กรณีที่มีการร้องขอบัตร NFC เพิ่ม ซึ่งเพิ่มเติมจาก Package และสถานะยังไม่ถูกจัดส่ง
 • Theme นามบัตรที่ท่านซื้อ ไม่ถูกต้องตามที่ท่านดำเนินการ
 • ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินลูกค้าโดยเร็ว ภายใน 7-30 วันทำการ หลังจากทางร้านตรวจสอบและ ยินยอมให้มีการคืนเงิน

  **เพื่อป้องกันการทุจริตและมิจฉาชีพ ทางบริษัทอาจต้องมีการขอตรวจสอบหลักฐานก่อนการคืนเงิน**

  ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ

  NEO Smart Solution Co.,Ltd.
  อีเมล: info@smartcard.in.th
  28/88 Golden Town Ladprao, Soi Nawamin 42 Yak 27, Nawamin Road, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10240